Ochrana osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  / GDPR / Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážený klient,

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní zo strany našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre našu spoločnosť prvoradé. 

Identifikačné a kontaktné údaje  spoločnosti a prevádzky

Účel spracúvania osobných údajov v IS

Právny základ spracúvania osobných údajov v IS

Komu poskytujeme osobné údaje – kategórie príjemcov:
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom a uložené v archíve spoločnosti. Potom sú v súlade so zákonom č. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie, odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou alebo bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?

Práva dotknutej osoby
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

Ak potrebujete pomoc
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na kontaktnú osobu, a to telefonicky na tel. č. +421 919  298  824 elektronicky na adrese hotelbardejov@hotelbardejov.sk alebo písomne na adrese Toplianska 23, 0805 01 Bardejov.

Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, prijala naša spoločnosť primerané personálne, technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

___________________________________________________________________

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov - kontaktný formulár

Spoločnosť D.M.C. - Karpaty, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Košice I, číslo 17504/V,  Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 601 519 , Prevádzka: Hotel Bardejov***, (ďalej len „prevádzkovateľ“), Toplianska 23, Bardejov, 085 01, vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi ako používateľov.
V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.
Vaše osobné údaje sú v spoločnosti D.M.C.-Karpaty, s.r.o. zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov:
 D.M.C. - Karpaty, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Košice I, číslo 17504/V,  Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 601 519 , Prevádzka: Hotel Bardejov***, (ďalej len „prevádzkovateľ“), Toplianska 23, Bardejov, 085 01, ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na
tel.čísle: +421 904 372 480 alebo na e-maile: hotelbardejov@hotelbardejov.sk
V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje:
Vaše meno, Váš e-mail, Vaša IP adresa, Telefónne číslo
Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:
Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami).  V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.
Právny základ spracovania:

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Zamestnanci spoločnosti Hotel Bardejov***,  poverení kontaktovať a zodpovedať požadované otázky dotknutej osoby pomocou kontaktného formulára.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.
Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.
Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.
Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.
Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.
Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.
Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou  osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu hotelbardejov@hotelbardejov.sk alebo bežnou poštou na adresu: Hotel Bardejov***, Toplianska ul. 23,Bardejov  085 01 Slovensko.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

___________________________________________________________________

Podmienky spracovania osobných údajov (GDPR)

("Podmienky")

Použité pojmy:

Správca dát: Hotel Bardejov***, Toplianska 23, 085 01 Bardejov (ďalej "Hotel"), D.M.C -Karpaty, s.r.o. Pražská 4, 040 11, Košice.

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovávanie osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti hoteli a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.

Hotel sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( "Nariadenie").

Práva, povinnosti a mlčanlivosť

Hotel sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Hotel povinný spracovávať osobné údaje klientov. S týmito údajmi pracujú najmä:

recepčný hotela manažér hotela Účtovníčky
Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi klientov
nakladajú výhradne v rámci služieb poskytovaným Hotelom. Hotel ani zamestnanci neprenášajú osobné údaje klientov ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľovi osobných údajov klientov sú:

Hotelový systém iMagic Hotel Reservation System

Podmienky spracovania a nakladania s osobnými údajmi klientov sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi hotelom a daným spracovateľom.

DPO, Poverenec

1. poverencom hoteli je Igor Zdravecký . Hotel zaistil poverenci školenia potrebné s vykonávaním funkcie povereníka v súlade s nariadením.

informácie o zákazníkoch

Hotel má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovanie, číslo a typ dokladu, prípadné vízum, účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov na území SR (404/2011 Z. z.) a Zákonom o miestnych poplatkoch (582/2004 Z. z). Podľa týchto právnych predpisov je hotel povinný uchovávať osobné údaje o zákazníkoch po dobu 6 rokov.

Zákazník má kedykoľvek právo požiadať hotel o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchovávané v

(i)          v domovej knihe

V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov hotel zmaže domovú knihu. Vyššie uvedeným zákonom však hotel musí splniť. Vymenované osobné údaje môžu byť zmazané až po uplynutí zákonnej lehoty.

Technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov

Hotel sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov, najmä nariadenie.

Hotel sa zaväzuje, že spracovávanie údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

a) k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby hoteli, ktoré budú mať hotelom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;

b) osobné údaje budú spracované v priestoroch hotela, do ktorých budú mať prístup len oprávnené
osoby.

c) Hotel zabráni neoprávnenému čítanie, vytváranie, kopírovanie, prenosu, zlepšiť alebo vymazanie záznamov obsahujúcich osobné údaje;

d) urobí opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje odovzdané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

Hotel sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov prípadne osobitných zmluvných dojednaní zabezpečiť, že jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, tak budú robiť len za podmienok a v rozsahu hotelom stanovenom a zodpovedajúcim pokynom hoteli.

Najmä bude sám (a záväzne uloží aj týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, a to aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác pri hoteli.

kamerový systém

Hotel využíva k prevencii ochrany svojich zákazníkov, svojho a ich majetku kamerový systém. Hotel prehlasuje, že sa záznamy žiadnym spôsobom nepracováva, neposkytuje ich tretím osobám, či subjektom.

V Bardejove

___________________________________________________________________

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Dúfame, že plánujete využiť služby hotela Bardejov*** zastupený spoločnosťou  D.M.C:- Karpaty s.r.o. so sídlom v Košiciach , IČO:36601519
Spoločnosť D.M.C:- Karpaty s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete. Spoločnosť D.M.C:- Karpaty s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám
sprostredkujete. Hotel Bardejov  zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. Prevádzkovateľ zhromažďujeme len údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Chceme Vás ubezpečiť, že Hoteli Bardejov***zastúpený spoločnosťou D:M:C: -Karpaty s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej
poskytované len v intenciách zákona.
3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorý má prístup k vašim osobným údajom, musí
dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov D.M.C.- Karpaty s.r.o.
4. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT
prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava
a spracováva.
5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú
použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na
zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích
strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám  na to nedáte výslovný
súhlas.
7. Spoločnosť môže  taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností, ktoré umožňuje citovaný zákon:
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb),ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe poučenia.
Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si tovyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv D.M.C. s.r.o  alebo ich zákazníkov a verejnosti.
V niektorých obmedzených prípadoch môžete poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnym nadobúdateľom príslušnej spoločnosti D.M.C. – Karpaty s.r.o. za predpokladu, že sme právne zaistili zabezpečenie tajnosti a bezpečnosti týchto údajov, a že pri poskytnutí týchto osobných údajov naša spoločnosť dodržiava platné zákony.
Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. Tento súhlas sa nazýva aj explicitný súhlas.
8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o.
9. Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
10. Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou  D.M.C. Karpaty s.r.o. . v prípade ďalších  otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov: Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o. Toplianska 23, 08501 Bardejov, e-mailová adresa: hotelbardejov@hotelbardejov.sk.
11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o 12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie
o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.
14. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami

Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďujeme informácie od vás, keď sa zaregistrujete na našich stránkach, prihlásite sa k odberu newsletteru alebo vyplníte formulár. Pri objednávke alebo pri registrácii na našich stránkach, v prípade potreby, môžete byť vyzvaní na zadanie týchto údajov: meno, e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo. Naše stránky môžete však navštíviť aj anonymne.

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme od vás môžu byť použité v jednom z nasledujúcich spôsobov:
- Personalizovať vaše skúsenosti (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby).
- K zlepšeniu našich stránok (neustále sa snažíme zlepšovať naše webové stránky a ponuky na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás obdržíme)
- Zlepšiť náš zákaznícky servis (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky našou recepciou, marketingovým alebo rezervačným oddelením)
- Spracovať objednávky

Vaše osobné údaje, či už verejné alebo súkromné, nebudú predané, vymenené alebo prevedené  k inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu, iné než pre špecifické účely doručovania zakúpeného produktu alebo služby o ktorú požiadané.

E-mailová adresa ktorú poskytnete k spracovaniu objednávky, môže byť použitá k zasielaniu informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej objednávky, k prijímaniu príležitostnych správ spoločnosti, aktualizácií podobných produkt hotela alebo za účelom informovania atď.

Áno. Cookies sú malé súbory, ktoré sú zanechané vo vašom počítači na pevnom disku a sú tam zanechané cez webový prehliadač (ak dovolíte). Toto nám umožňuje spoznať cez prehliadač zachytiť a zapamätať si určité informácie. Cookies používame na sledovanie reklám.

Nechceme predávať, obchodovať alebo inak previesť tretím stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach, vedenie nášho podnikania, alebo obsluhovať vás, ak tieto strany sa dohodli, že tieto informácie sú dôverné. Môžeme tiež vydať informácie, keď veríme, že správa je v súlade s právnymi predpismi, presadzuje naše podmienky používania stránky, alebo chrániť naše práva, majetok alebo bezpečnosť.  Neosobné informácie návštevníka môžu byť poskytnuté iným osobám na marketing, reklamu, alebo iné použitie.

Online zásady ochrany osobných údajov
Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom našich internetových stránok, a nie na informácie zhromaždené offline.

Váš súhlas
Používaním našich stránok, súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.