Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a
banketových miestností a miestností hotela na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky pre
hosťa vykonané ďalšie služby a dodávky hotela.
2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti hosťa hotelom. Závisí od slobodnej vôle hotela, či rezerváciu
písomne potvrdí.
3. Zmluvné strany sú hotel a hosť. Pri objednávke treťou osobou zodpovedá táto osoba voči hotelu spolu s hosťom
ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ hotelu predloží príslušné vyhlásenie od
hosťa

I. Podmienky a spôsob ubytovania

1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii hotela ihneď po príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi hotela svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené hosťovi pri príchode pracovníkom hotela, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v plnom rozsahu, ktorý ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z..
4. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hotel je povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18:00 dohodnutého dňa príjazdu, najskôr však po 14:00 hodine, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
5. Izba musí byť v dohodnutý deň odjazdu vyprataná najneskôr do 10:00 hod. a odovzdaná hotelu naspäť, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
6. Ak si hosť vopred objednal jednoposteľovú izbu a objednávku hotel potvrdil, účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednoposteľovú izbu aj v prípade, že hosťa ubytuje vo viacposteľovej izbe alebo v apartmáne. Táto zásada platí aj pri objednávke a potvrdení ubytovania v dvojposteľovej alebo trojposteľovej izbe, ak je hosť ubytovaný vo  viacposteľovej izbe alebo apartmáne

II. Platba za poskytnuté ubytovanie

1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
2. Hotel je oprávnený požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovania. V  prípade rezervácie ubytovania, táto je pre hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet hotela, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.

3. Hosť je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny hotela podľa cenníka hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané hosťom.
Hosť je povinný najneskôr v deň ukončenia pobytu na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od hosťa uhradiť hotelu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
4. Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania, obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o desať percent. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách hotela alebo v dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.
5. Hotel je po dohode s Hosťom oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou maximálne 14 dní od vystavenia.
6. Hotel akceptuje tieto druhy kariet: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron

III. Zodpovednosť hotela a hosťa

Hotel nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených hosťom do hotela. Za klenoty, peniaze a iné cenné veci hotel nezodpovedá .Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo areálu hotela.  Na prijímanie návštev sú hosťom k dispozícii spoločné miestnosti hotela. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. so súhlasom pracovníka hotela po zapísaní do Knihy návštev. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie. V priestoroch hotela a predovšetkým na izbe nesmie hosť používať vlastné elektrické spotrebiče. Hosť nesmie vnášať do izby alebo iných nie na to určených priestorov lyže, snowboardy, sane a bicykle.

Pokiaľ hosť dostane k dispozícii (prípadne aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla na hotelovom parkovisku, nevzniká tým žiadna zodpovednosť hotela pri strate alebo poškodení na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.
Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť ubytovaného hosťa. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli

IV. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie

1.Storno podmienky sú pobytu sú platné pre všetky pobyty, ktoré boli rezervované prostredníctvom e-mailu,
telefonicky a sú potvrdené zo strany klienta, pripadne je pri nich zaplatená zálohová platba
2.Storno podmienky pri stornovaní pobytu zo strany hosťa:
• V prípade zrušenia objednávky viac ako 20 dní pracovných dní pred príchodom na hotel neúčtuje storno poplatok.
• V prípade zrušenia objednávky 19 až 13 pracovných dní pred príchodom na hotel účtuje 30 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
• V prípade zrušenia objednávky 12 až 6 pracovných dní pred príchodom na hotel účtuje 50 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
• V prípade zrušenia objednávky 5 a menej pracovných dní pred príchodom na hotel účtuje 100 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.
3. Potvrdením rezervácie a jeho následnou záväznou rezerváciou hosť plne akceptuje a je si vedomý storno podmienok zo strany hotela.
4. Hotel akceptuje 10 %-nú toleranciu z objednaného počtu osôb.
5. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si hotel vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.
6. Napriek storno podmienkam uvedených v bode 2. Hotel vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej rezervácii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre hosťa.
7. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je hotel tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.

V. Skupinové rezervácie a spoločenské podujatia

1. Za skupinovú rezerváciu sa považuje každá rezervácia nad 3 rezervované izby resp. 5 osôb a komunikácia ohľadom pobytu prebieha obvykle len s jednou kontaktnou osobou, pokiaľ nie je z organizačných dôvodov dohodnuté inak.
2. Zodpovedná osoba za skupinu musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr päť pracovných dní pred termínom nástupu, aby zabezpečil starostlivú prípravu.
3. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu účastníkov o maximálne desať percent.
4. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako desať percent musia byť predtým dohodnuté s hotelom.
5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., smie hotel od 22:00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22:00 hod. a pokiaľ nebolo predom dohodnuté inak. .
6. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá a/alebo nápoje k podujatiam, pokiaľ nebolo predom dohodnuté inak. V týchto prípadoch sa účtuje servisný.
7. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený, pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s hotelom.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Miesto plnenia a platby je sídlo hotela.
2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.
3. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich hotel písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia hosťom sú neúčinné.
4. Hosť potvrdením rezervácie, súhlasom so zasielaním noviniek v elektronickej podobe ako aj svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre potreby hotelai.
5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely hotela v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. po novele  84/2014 Z.z. z 3.4.2014. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobunevyhnutnú na spracovanie  a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
6. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hrubo poruší svoje povinnosti alebo dobré mravy, má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby pred uplynutím dohodnutého času. Hosť svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom, cenníkom hotela a podmienkami ubytovania v hoteli.